24.6 C
Θέρμον
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024, 18:18
Τοπικά νέα

Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Η Δικαιοσύνη συνεχίζεται!

 

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

Και για να μη μας λένε γκρινιάρηδες, βλέπουμε πώς ένα δίκαιο κράτος με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει:

– την διατροφή συζύγου και τέκνων με τα μερίσματα εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών

–  τις ειδικές συντάξεις των οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη με τα υπερκέρδη των εφοπλιστών κλπ.

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα 60 εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό καθεστώς και σας παρακινούμε να τα διαβάσετε.

 

Μια σειρά από εισοδήματα, έκτακτα επιδόματα και κρατικές ενισχύσεις που θα δηλώσουν φέτος στην εφορία οι φορολογούμενοι δικαιούνται απαλλαγή φόρου ή θα φορολογηθούν με ειδικό καθεστώς. Πρόκειται για πάνω 60 τέτοια εισοδήματα, τα οποία οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν πως θα τα δηλώσουν, προκειμένου να λάβουν μειωμένο εκκαθαριστικό φόρου.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, πρόκειται για τους κωδικούς 659-660 ή 619-620 που είτε απαλλάσσονται από τη φορολογία είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο:

 1. Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κλπ.
 2. Διατροφή συζύγου και τέκνων που λαμβάνεται είτε με δικαστική απόφαση είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 3. Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
 4. Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
 5. Ποσοστό 65% της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 6. Ποσοστό 100% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας
 7. Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.
 8. Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ.71Α ΚΦΕ).
 9. Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
 10. Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
 11. Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009).
 12. Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
 13. Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26δ του ν. 27/1975.
 14. Μερίσματα εταιρειών ναύλωσης γυμνού πλοίου δεύτερης κατηγορίας και μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση δεύτερης κατηγορίας.
 15. Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 και πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.
 16. Υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας κ.λπ. του ν. 27/1975 και πλοιοκτητριών εταιρειών του άρθρου 57 του ν. 4646/2019.
 17. Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις αλιευτικών πλοίων που φορολογούνται με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.
 18. Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
 19. Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.
 20. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 21. Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.
 22. Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
 23. Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
 24. Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.
 25. Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
 26. Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.
 27. Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.
 28. Ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου
 29. Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου
 30. Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει της παρ.1 άρθρου 71Β ΚΦΕ.
 31. Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει της παρ.1 άρθρου 71Γ ΚΦΕ.
 32. Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.
 33. Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.
 34. Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 35. Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ημεδαπής προέλευσης.
 36. Αμοιβές και συντάξεις υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων – Ασυλιών της Ε.Ε.).
 37. Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (Διατάξεις του άρθρου 52 της Ιδρυτικής Συμφωνίας της Τράπεζας).
 38. Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και λοιποί διεθνείς οργανισμοί στους υπαλλήλους τους που απολαμβάνουν τα προνόμια και τις ασυλίες των διατάξεων της Σύμβασης για τα Προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών.
 39. Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ
 40. Επίδομα παιδιού
 41. Οικονομική ενίσχυση αναδοχής
 42. Εκλογική αποζημίωση
 43. Ανταποδοτικές υποτροφίες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ και ερευνητικών/τεχνολογικών φορέων.
 44. Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής
 45. Μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες και ειδική σύνταξη των παθόντων και των οικογενειών όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023
 46. Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ
 47. Αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ
 48. Αμοιβές ιδιωτών ιατρών με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία
 49. Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρείες της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρείες αυτές διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Στον ίδιο κωδικό αναγράφονται και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975, που ασχολούνται με την διαχείριση πλοίων και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους.
 50. Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος .
 51. Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους
 52. Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ατομικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
 53. Έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους μη ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19.
 54. Έκτακτες αμοιβές αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19.
 55. Έκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19.
 56. Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που με βάση τις ΣΑΔΦ παρακρατείται φόρος με χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται στον ΚΦΕ.
 57. Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει της παρ.6 άρθρου 71Β ΚΦΕ.
 58. Απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από μισθωτή εργασία κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.
 59. Απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.
 60. Απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.
 61. Λοιπές περιπτώσεις

 

 

          ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

facebook

Ακολουθήστε το ThermoNews  στο Google News

 

Kάνετε Like στη σελίδα του ThermoNews.gr στο Facebook για να μαθαίνετε άμεσα  ό,τι συμβαίνει !

facebook

Σχετικές αναρτήσεις

Κ. Πιστιόλας: …και τα αδέσποτα έχουν ψυχή

Newsroom

ΛΕΜΑΘ: Βίντεο από το μοναδικό 4×4 Show στο Θέρμο!

Newsroom

Θέρμο: Σε κλίμα συγκίνησης η γιορτή αποφοίτησης της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου!

Newsroom
Φόρτωση....
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com